За нас
  Клиенти
  Мисия
  За контакти
  English


Design & Support:
Need.bg

web.need.bg

 


ГЕОТОТАЛ  е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1990 г.
Предмет на дейност:
 
Проектиране в областта на геодезията, кадастъра, Инвестиционното проектиране и устройственото планиране,
Лазерно сканиране
 
Услуги:
 
Комплексно инвестиционно проектиране,
Устройствено планиране,
Скици-проект за промяна на кадастрални карти и планове, 
Проучване и проектиране в областта на геодезията,  Кадастър, Регулации, Трасиране,
Подробни устройствени планове (ПУП),
Прецизни геодезически и GPS мрежи и нивелация,
Инженерна геодезия, Изследване на деформации,
Вертикално планиране, Tрасировъчни проекти,
Екзекутивна документация,
Специализирани геодезически дейности,
Изследване на деформации (мониторинг) на сгради и съоръжения,
Подземна и надземна инфраструктура;
Консултанска дейност;
Експертни оценки,
Управление на проекти;
Инвеститорски контрол,
Други специализирани дейности.
 
Ръководство и управлeние:
 
Инж. Румен Ташев, д-р инж. Райна Тошева
 
 
Техническо оборудване:
 
ГЕОТОТАЛ разполага със собствено техническо оборудване, производство на водещи фирми. Всички процеси свързани с измерване, обработка и оформяне на крайните резултати са автоматизирани.
 
 
ГЕОТОТАЛ е бенефициент по Проект:BG161PO003-2.1.04-0819-C0001 «Внедряване на съвременна тридименсионална технология и оборудване  за лазерно сканиране» 
 
Оперативна програма 
«Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»  2007-2013
 
С финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България
е закупено единственото за България оборудване за лазерно сканиране и софтуер за 3D обработка на информацията, производство на швейцарската фирма
Leica:
 
 
 
 
 
Компютърна система
Computers
Лазерна Сканираща Станция
Laser ScanStation LEICA C10
CYCLON software
 
 
ГЕОТОТАЛ е бенефициент по PHARE Project BG0102.01 'SME Services and Technology Grant scheme':
 
Project: 'REAL TIME MONITORING AND MEASUREMENT DATA PROCESSING TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION
Програма ФАР 2001– Проект БГ 0102.01 “Услуги за малки и средни предприятия и технологична схема за безвъзмездна помощ”
 
С финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България е закупено следното оборудване:
 
RTK GPS 1230
Три приемника
RTK GPS 1230
Автоматизирана
Тотална станция TCRP 1201
Дигитален нивелир
DNA 03

Персонал:
 
Работещите във фирмата са специалисти в областта на
научните изследвания и технологии и голям практически опит.
Работили са като експерти за решаване на научни и практически проблеми.
При реализирането на интердисциплинарни проекти ГЕОТОТАЛ включва в колектива си изявени специалисти и учени в съответната област.
За решаване на проблеми от правен характер ГЕОТОТАЛ работи в сътрудничество с нотариус и адвокат.
 
Лицензи:
 
ГЕОТОТАЛ е правоспособно юридическо лице за извършване на дейности по Закона за Кадастъра и Имотния регистър.
Проектантите притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за устройство на територията съгласно ЗКАИИП.
 
Уникални постижения:
 
ГЕОТОТАЛ и проф. д-р Любомир Иванов са автори на първата българска карта на
о. Ливингстън, Антарктида.
 
 
Сертификати:
 
ГЕОТОТАЛ притежава сертифициранa система за управление на качеството
ISO 9001:2008, Сертификат 
No 75 100 40620, издаден отTÜV Rheinland